Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020

Nhận xét Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 11/05/2020. Diễn tiến ngày 11/05/2020 đã diễn tiến giằng co vào phiên sáng như báo cáo phân tích. Cơ hội chỉ đến vào phiên chiều khi có lúc giá xuống thấp (quanh vùng 748), những ai biết khéo léo sử dụng báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán Net Đầu tư IMQ mua vùng này và chốt trong phiên thì cũng có lời theo đúng khuyến nghị hôm nay là mua vùng giá thấp. Tuy nhiên diễn tiến trong phiên cho thấy nên mua giá ATC khi khối lượng mua đã cao và xác nhận xu hướng tăng. Lệnh này có thể nắm giữ nhiều ngày cho đến khi thị trường đảo chiều. Chi tiết tham khảo link http://dautuchungkhoan.net.vn/phan-tich-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan/phan-tich-ky-thuat-chung-khoan-phai-sinh-vn30f1m-ngay-08-05-2020.html

Và đây là Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh ngày 11/05/2020 và kế hoạch giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020.   

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 11/05/2020. VN30F1M đóng cửa ngày ở 762.2 điểm với khối lượng cao. Vùng hỗ trợ gần nhất là 745. Ngày mai khả năng sẽ phải kiểm định lại vùng này trước khi tăng tiếp. Tuy nhiên thị trường gần như là đã bước vào xu hướng tăng trung hạn.  Với Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày như trên, khuyến nghị ngày 12/05/2020 Mua thận trọng ở vùng 750, Cắt lỗ 745, Bán (Chốt lời) vùng 800 (có thể đạt được trong vài ngày). Do xu hướng xuống để đi lên nên chỉ Mua một cách cẩn thận sau khi quan sát kỹ lưỡng. Theo Phân tích kỹ thuật chứng khoán, xu hướng đã rõ ràng, nhưng sẽ chắc chăn hơn vào tuần sau. Thời điểm này là cơ hội mua và nắm giữ lâu dài cho các nhà đầu tư với cơ hội giao dịch an toàn. Phân tích kỹ thuật chứng khoán cho thấy rủi ro trong giao dịch chứng khoán phái sinh ngày 12/05/2020 là thấp cho lệnh Mua.     

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày dựa trên quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.

Các thành viên Net Đầu tư IMQ liên lạc với Nhóm phân tích Net Đầu tư IMQ để có hành động hợp lý phù hợp với xu hướng tổng quan thị trường và công thức đi lệnh đã được huấn luyện.

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CỔ PHIẾU CỤ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CÙNG NET ĐẦU TƯ, IMQ CORPORATION

http://bit.ly/BiQuyetDauTuThanhCong

Net Đầu tư, IMQ Corporation là tổ chức độc lập, chuyên tư vấn, huấn luyện về đầu tư bao gồm đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản và đầu tư doanh nghiệp.

Báo cáo Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) theo ngày là nhận định của Nhóm Phân tích, Net Đầu tư, IMQ Corporation, có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư cá nhân, không phản ánh quan điểm của IMQ Corporation cũng như hoạt động đầu tư của IMQ Corporation.

#phantichkythuat

#phantichkythuatchungkhoan

#chungkhoanphaisinh

Prev

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 08/05/2020

Next

Phân tích kỹ thuật chứng khoán phái sinh (VN30F1M) ngày 12/05/2020